Aktuelt

Power

29.01.22 - Rogaland

Strømkabler Sauda

29.01.22
- Rogaland

Strømkabler Sauda

Ingen i den skandinaviske regionen har så mange områder for kraftintensive industrietableringer. Tilgjengelighet til en komplett infrastruktur, tilgang til energi, kompetanse, marked og politisk forutsigbarhet er unikt.

Gjennom de siste 3 årene har Rogalands offentlige og private tomteeiere utviklet mer en 7000 mål for kraftintensive industrietableringer.

Områdene er spredt fra Sauda i nord til Sokndal i sør og representerer ulike kapasiteter og kvaliteter i forhold til størrelse, energitilgang og logistikk og betyr at interessenter kan velge det som passer best for den enkelte utfra de krav man har.

I utviklingen har de 4 hovedområdene dataprosessering, battericelle, hydrogen med elektrolyse og oppdrett på land vært styrende for utviklingsplanene pr område. Kravene disse 4 bransjene stiller er tøffe å legge til rette for, men det gjør at områdene sannsynligvis også kan benyttes til annen virksomhet.

Vi er opptatt av å skape god samfunnsøkonomi i de prosjektene

Brukes det mye energi så skal det være i bytte med et betydelig antall arbeidsplasser og verdiskapende produksjon som kommer både bedriften og samfunnet til gode. Dette er arbeid som tar lang tid, alt fra regulering til å skaffe adgang til kraftsystemet. Det er derfor viktig å holde fokus på de langsiktige parametrene som vi med stor sikkerhet vil være de viktigste beslutningspunktene for etablerere:

  1. Tilstrekkelig areal, regulert med rett formal, til den første etableringen og til senere utvidelser.
  2. Ekstra areal til at det kan etableres sirkulære løsninger i nærheten.
  3. Logistikkløsninger land, sjø og luft. For datasentre er optisk fiber den viktigste logistikkfunksjonen. Her har regionen og Norge tatt viktige grep og skapt en fibernettverk som støtter kravene til aktørene i datasenterbransjen.
  4. Tilgang til elektrisk energi innen 1-3 år mulighet for mer effekt etterhvert som nye byggetrinn legges til.
  5. Tilgang til vann for prosessformål og kjøling
  6. At det finnes riktig og tilgjengelig kompetanse i regionale verdikjeder og bedrifter.

Å unngå å sløse med energi er viktig og som en konsekvens er jakten på sirkulære løsninger der overskuddsvarme, oksygen og bioavfall kan være viktige ressurser for andre selskaper. Å planlegge for sirkulær utveksling av ressurser er derfor en prioritert oppgave i påvente av lovmessige krav (f.eks. EU krav til nye datasentre om å utrede sirkulære koblinger), men like viktig så etterspør etablerere disse ressursene. Selskapet Scrimp Vision er et slikt eksempel der New Kaupang assisterer med å finne areal som tilfredsstiller de sirkulære kravene. De trenger varmt vann for å skape gode vekstforhold for bærekraftig scampioppdrett samt mulighet for å sende bioavfall til biogassanlegg.

Scrimp Vision Teknisk Ukeblad

Tarald Øvrebø, daglig leder i Scrimp Vision planlegger oppdrett av scampi i landbasert oppdrett. Foto: Teknisk Ukeblad